ВІДНОВЛЕННЯ УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ м. ВОЛОДИМИРА‐ВОЛИНСЬКОГО – УНІКАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТКИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ: КОНЦЕПЦІЯ, ЗДІЙСНЕННЯ, РЕЗУЛЬТАТИ

У статті висвітлюються заходи щодо збереження наприкінці ХІХ ст. архітектурної реліквії Волині, якою був і залишається Успенський собор м. Володимира‐Волинського – пам’ятка середини ХІІ ст. Показано політичне значення цієї діяльності, дискусії у середовищі пам’яткознавців про вибір того чи іншого методу реставрації споруди. Звернена увага на особливості проекту відновлення храму, що його запропонував А. Прахов, причини та хід реалізації на практиці проекту Г. Котова, результати реставраційних робіт.

В статье освещаются мероприятия по сохранению в конце ХІХ в. архитектурной реликвии Волыни, которой был и остается Успенский собор г. Владимира‐Волынского – памятника середины ХІІ в. Показано политическое значение этой деятельности, дискуссии в среде памятниковедов о выборе того или иного метода реставрации сооружения. Обращено внимание на особенности проекта восстановления храма, предложенного А. Праховым, причины и ход реализации на практике проекта Г. Котова, результаты реставрационных работ.

The article represents the measures taken to preserve the Volyn architectural relic of the middle of the XII century – the Assumption Cathedral in Volodymyr Volynsky. The article shows the political importance of that activity, discussions on the monument restoration methods held within the circle of artefacts scientists. A special attention is paid to the peculiar features of the monument restoration suggested by A. Prakhov, reasons for H. Kotov’s project realisation and its course, restoration work results.

Читать далее...

КУЛЬТУРА КООПЕРАТИВНОЇ ТОРГІВЛІ У ХАРКОВІ В РОКИ НЕПУ

Стаття присвячена вивченню культури торгівлі в столиці УСРР – Харкові у 20‐ті роки ХХ ст. Досліджені фактори, які сприяли або гальмували процес обслуговування населення міста кооперативними торгівельними закладами. Проаналізовано місце і роль кооперативної торгівлі Харкова у задоволенні споживчого попиту і покращенні культурного рівня діяльності кооперативної мережі міста.

Статья посвящена изучению культуры кооперативной торговли в столице УССР – Харькове в 20‐е года ХХ в. Исследованы факторы, тормозившие процесс улучшения культуры обслуживания населения города кооперативными торговыми заведениями. Проанализированы место и роль кооперативной торговли Харькова в удовлетворении покупательского спроса и повышении культуры деятельности кооперативной сети города.

The article is devoted to the analysis of cooperative trade culture in the capital of the USRR – Kharkiv during 20s. ХХ c. Factors, that hampered the city population service culture improvement process by the co‐operative point‐of‐sale establishments, are investigated. The place and role of Kharkiv co‐operative trade in satisfaction of consumer’s demand and the city co‐operative network culture activity increase is analysed.

Читать далее...
Copyright © 2012-2017 при копіюванні матеріалів посилання на джерело обов'язкове