ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ У ПОЛТАВСЬКОМУ СЕЛІ ЗАРУДДЯ

Історико‐антропологічне дослідження рубіжних процесів в українському селі періоду згортання непу: впровадження надзвичайних заходів, примусових хлібозаготівель кінця 1920‐х років; розкуркулення, примусової колективізації, голодомору 1932‐1933 років на прикладі історії конкретного села Заруддя. В якості джерел використані матеріали усної історії та відомчого архіву Управління СБУ по Полтавській області.

Историко‐антропологическое исследование рубежных процессов в украинском селе периода выхода из нэпа: введение чрезвычайных мер, насильственные хлебозаготовки конца 1920‐х годов; раскулачивание, насильственная коллективизация, голодомор 1932‐1933 годов на примере истории конкретного села Зарудья. При подготовке статьи были использованы в качестве источников материалы устной истории и ведомственного архива Управления СБУ по Полтавской области.

This is a historical and anthropological research of boundary processes in Ukrainian village during the new economic policy removing: the extra measures introduction of grain procurement at the end of the 1920 years, dispossession of wealthy peasants, the forced collectivisation, and the 1932‐1933 famine on the example of Zaruddya village history. The materials of oral history and the departmental archives of the Ukraine State Security Service in Poltava region are the sources used.

Читать далее...

ВІДНОВЛЕННЯ УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ м. ВОЛОДИМИРА‐ВОЛИНСЬКОГО – УНІКАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТКИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ: КОНЦЕПЦІЯ, ЗДІЙСНЕННЯ, РЕЗУЛЬТАТИ

У статті висвітлюються заходи щодо збереження наприкінці ХІХ ст. архітектурної реліквії Волині, якою був і залишається Успенський собор м. Володимира‐Волинського – пам’ятка середини ХІІ ст. Показано політичне значення цієї діяльності, дискусії у середовищі пам’яткознавців про вибір того чи іншого методу реставрації споруди. Звернена увага на особливості проекту відновлення храму, що його запропонував А. Прахов, причини та хід реалізації на практиці проекту Г. Котова, результати реставраційних робіт.

В статье освещаются мероприятия по сохранению в конце ХІХ в. архитектурной реликвии Волыни, которой был и остается Успенский собор г. Владимира‐Волынского – памятника середины ХІІ в. Показано политическое значение этой деятельности, дискуссии в среде памятниковедов о выборе того или иного метода реставрации сооружения. Обращено внимание на особенности проекта восстановления храма, предложенного А. Праховым, причины и ход реализации на практике проекта Г. Котова, результаты реставрационных работ.

The article represents the measures taken to preserve the Volyn architectural relic of the middle of the XII century – the Assumption Cathedral in Volodymyr Volynsky. The article shows the political importance of that activity, discussions on the monument restoration methods held within the circle of artefacts scientists. A special attention is paid to the peculiar features of the monument restoration suggested by A. Prakhov, reasons for H. Kotov’s project realisation and its course, restoration work results.

Читать далее...

КУЛЬТУРА КООПЕРАТИВНОЇ ТОРГІВЛІ У ХАРКОВІ В РОКИ НЕПУ

Стаття присвячена вивченню культури торгівлі в столиці УСРР – Харкові у 20‐ті роки ХХ ст. Досліджені фактори, які сприяли або гальмували процес обслуговування населення міста кооперативними торгівельними закладами. Проаналізовано місце і роль кооперативної торгівлі Харкова у задоволенні споживчого попиту і покращенні культурного рівня діяльності кооперативної мережі міста.

Статья посвящена изучению культуры кооперативной торговли в столице УССР – Харькове в 20‐е года ХХ в. Исследованы факторы, тормозившие процесс улучшения культуры обслуживания населения города кооперативными торговыми заведениями. Проанализированы место и роль кооперативной торговли Харькова в удовлетворении покупательского спроса и повышении культуры деятельности кооперативной сети города.

The article is devoted to the analysis of cooperative trade culture in the capital of the USRR – Kharkiv during 20s. ХХ c. Factors, that hampered the city population service culture improvement process by the co‐operative point‐of‐sale establishments, are investigated. The place and role of Kharkiv co‐operative trade in satisfaction of consumer’s demand and the city co‐operative network culture activity increase is analysed.

Читать далее...

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛЬСЬКО‐УКРАЇНСЬКИХ СТОСУНКІВ У 1991‐2008 РОКАХ: НАРИС ПРОБЛЕМАТИКИ

У статті запропоновано бачення польським дослідником складних перипетій українсько‐польських відносин у період 1991‐2008 років. Автор зазначив, що Польська Республіка прихильно поставилася до проголошення Україною незалежності й виступає на міжнародній арені свого родом «адвокатом» у відстоюванні українських інтересів.

В статье изложено видение польским исследователем сложных процессов украинско‐ польских отношений в период 1991‐2008 годов. Автор отметил, что Польская Республика положительно восприняла провозглашение Украиной независимости и выступает на международной арене своего рода «адвокатом» в отстаивании украинских интересов.

The vision of Ukrainian‐Polish relations complex processes in the period of 1991‐2008 is given
in the article by a Polish researcher. The author has noted that the Polish Republic positively received the declaration of Ukraine independence and plays a part on international scene of some sort of «advocate» in the Ukrainian interests’ assertion.

Читать далее...
< сюда  1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   туда >
Copyright © 2012-2017 при копіюванні матеріалів посилання на джерело обов'язкове