ПАТРІОТИЗМ, АБО ЩО СТАЛОСЯ З УКРАЇНЦЯМИ?

ПАТРІОТИЗМ, АБО ЩО СТАЛОСЯ З УКРАЇНЦЯМИ?


Це почуття не менш глибоке, ніж любов. І ще загадковіше. Саме воно змушує здавати гроші на АТО, а сльози --- котитися з очей, коли звучить "Ще не вмерла ..." Ми постараємось пролити трішки світла на те, що таке патріотизм.

Читать далее...

Звід моральних цінностей - кодекс вашого життя

Звід моральних цінностей - кодекс вашого життя


Звід моральних цінностей - набір правил або ж кодекс вашого життя? Ви хочете знайти простий орієнтир у житті? Використовуйте звід моральних цінностей як відправну точку.

Читать далее...

Я – громадянин

Я – громадянин


Будь громадянином, бо Батьківщина потрібна для твоєї безпеки, для твоїх задоволень, для твого благополуччя.

Читать далее...

Громадянин держави

Громадянин держави


Здається, про громадянина написано стільки ліричного, політичного і наукового, що і сказати нового начебто нічого. Ще в часи стародавніх Греції та Риму фіксувався статус громадянина. Про громадянина голосно було заявлено Великою французькою революцією. Після другої світової війни ООН, інші міжнародні та регіональні організації прийняли з цього питання ряд важливих документів. Але якщо уважно придивитися не тільки до міжнародно-правових і конституційних норм, але і до реального життя, причому в більшості країн, то легко можна виявити в статусі громадянина чимало гострих проблем, пов'язаних як з нормативним регулюванням даного статусу та організаційним забезпеченням його практичної реалізації, так і з поведінкою і діями людини в його рамках.

Читать далее...

Як багато різних «чому» Бог залишив на цьому світі.

Як багато різних «чому» Бог залишив на цьому світі.


Чому нам надокучає дитинство, і ми поспішаємо подорослішати, а потім, ставши дорослими, знову мріємо стати дітьми? Ми поспішаємо наблизити той час, коли станемо самостійними, коли не будемо залежати від батьків. Нам здається, що бути дорослими - це так чудово і прекрасно. І, лише вступивши у самостійне життя, розуміємо, що даремно ми так рвалися з тієї пори, безхмарної, безтурботної і щасливої. Так продовжується з покоління в покоління, і роки не владні що-небудь змінити в цьому замкнутому колі.

Читать далее...

Соціальний аспект людини

Людині в житті повинно пощастити три рази: від кого народитися, у кого вчитися та з ким одружитися, незважаючи на стать.

Можливо, і справді ми загалом, і кожен із нас зокрема, народжуємось саме в той час і в ту епоху, коли повинні, щоб здійснити свою місію. Нажаль, не кожному вдається усвідомити своє призначення. Такі люди найчастіше нарікають на своє життя, бо якщо той, хто звик все отримувати не докладаючи зусиль, стикається із ситуацією, коли отримувати більше немає від кого, а працювати не вміє або не хоче, то найпростіше, звичайно, у всьому звинувачувати «лиху долю». На противагу таким користолюбцям є особистості, які вміють відповідати за свої вчинки і визнавати свої помилки, а тому всі життєві події сприймають як взаємопов’язані і взаємозалежні.

Читать далее...

Що означає бути гідним громадянином своєї держави?

Пісня матері. Батьківщина і батьки – найрідніші для дитини люди. Це велике почуття Батьківщини, а з ним і патріотизму формується з раннього дитинства.
Життя нашої країни, морально-політична атмосфера нашого суспільства з юних років живлять людину життєстверджуючими ідеалами, виховують у неї почуття патріотизму, особистої відповідальності за все, що відбувається навколо, за славу й могутність своєї Батьківщини. Як важливо, щоб цією життєдайною силою було пройняте все, що оточує дитину, учня справи школи, гуртка де він займається, кінофільми, вистави, які він відвідує, атмосфера в сім’ї. Як висловився великий Макаренко… «не можна відокремити сімейні справи від громадських. Батьківська активність у суспільстві чи на роботі повинні відбиватись і в сім’ї, сім’я ваша має бачити ваше політично-громадянське обличчя і не відділяти його від обличчя батька або матері. Все, що відбувається в країні, через вашу душу й вашу думку повинне приходити до дітей». У спадщину дітям ми, батьки, залишаємо своє духовне багатство, свої погляди і переконання.

Читать далее...

ДУХОВНО-ІДЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ В ІСТОРИЧНІЙ СПАДЩИНІ ЮРІЯ БОЙКО-БЛОХИНА

Стаття висвітлює вагоме значення історичної спадщини Юрія Бойко-Блохина, наводить ряд його маловідомих та недрукованих раніше праць, пов’язаних з відродженням української національної ідеї.
Основний аналіз автор проводить за матеріалами, викладеними в монографії професора «Російські історичні традиції в большевицьких розв’язках національного питання», подає перелік тодішніх більшовицьких політтехнологій і, застосовуючи історичний метод, порівнює з низкою політтехнологій сучасної Росії та проросійських українських політиків, а саме мовно-культурну асиміляцію українців, проведення довготривалої інформаційної та психологічної війни, дестабілізацію політичної обстановки в Україні. Автором також продемонстровано різноманітні політичні маніпуляції Росії та проросійських політичних сил в Україні на сьогодні.
Аналізуючи працю «Основи українського націоналізму», автор відмічає актуальність головних тез, зазначених професором і наголошує на недостатній популяризації всього українського у XX столітті, відтак і появу вмотивованої нетерпимості й ненависті до населення з національно-державницькою позицією.
Підводячи підсумки, зазначається, що праці Юрія Бойко-Блохина, опубліковані в середині XX століття, мають вагоме значення для сучасності, а також вкотре доводять, що російська пропагандистська машина здійснювала довготривалу інформаційну війну супроти розвитку національної ідеї в Україні.

ДУХОВНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА В ИСТОРИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ ЮРИЯ БОЙКО-БЛОХИНА


Статья освещает большое значение исторического наследия Юрия Бойко-Блохина, приводит ряд его малоизвестных и непечатных ранее работ, связанных с возрождением украинской национальной идеи.
Основной анализ автор проводит по материалам, изложенным в монографии профессора «Российские исторические традиции в большевистских решениях национального вопроса», представляет собой перечень тогдашних большевистских политтехнологий и, применяя исторический метод, сравнивает с рядом политтехнологий современной России и пророссийских украинских политиков, а именно языково-культурную ассимиляцию украинцев, проведения длительной информационной и психологической войны, дестабилизацию политической обстановки в Украине. Автором также продемонстрировано различные политические манипуляции России и пророссийских политических сил в Украине на сегодня.
Анализируя работу «Основы украинского национализма», автор отмечает актуальность главных тезисов, указанных профессором и отмечает недостаточность популяризации всего украинского в XX веке, поэтому и появление мотивированной нетерпимости и ненависти к населению с национально-государственной позицией.
Подводя итоги, отмечается, что работы Юрия Бойко-Блохина, опубликованные в середине XX века, имеют большое значение для современности, а также в очередной раз доказывают, что российская пропагандистская машина проводила долговременную информационную войну против развития национальной идеи в Украине.

SPIRITUAL AND IDEOLOGICAL FOUNDATIONS OF UKRAINIAN NATIONALISM IN HISTORICAL HERITAGE YURI BOYKO-BLOKHYN


The article highlights the importance of weighty historical heritage Yuriy Boyko-Blokhyn, gives some of its lesser-known and previously unpublished works related to the revival of Ukrainian national idea.
The main author of the analysis conducted by the material presented in the book professor «Russian historical tradition in Bolshevist solutions of the national question», then delivers a list of Bolshevik political technologies and using the historical method, compares with a range of modern political technologies and pro-Russian Ukrainian politicians, namely movno-Ukrainian cultural assimilation, long-term information and conducting psychological warfare, destabilizing the political situation in Ukraine. The authors also demonstrated a variety of political manipulation of Russia and pro-Russian political forces in Ukraine today.
Analyzing the work «Fundamentals of Ukrainian nationalism», the author notes the relevance of the main points mentioned professor and underlines the lack of popularization of the Ukrainian in the XX century, hence the appearance netyrpymosti and hatred motivated the population to the national state positions.
Summing up, states that work-Blokhyn Yuriy Boyko, published in mid XX century, essential to modern times, and once again prove that the Russian propaganda machine zdiysyuvala long-term information war against the development of the national idea in Ukraine.

Читать далее...

Арт-терапія для дітей

Арт-терапія для дітей


Використання різних видів мистецтва в лікувально-профілактичних і корекційних цілях носить назву арт-терапія. Арт-терапевтичне лікування є однією з форм психотерапії. Існує безліч різних методик, які допомагають діагностувати емоційний стан дитини і рівень його психічного розвитку, а також вилікувати за допомогою чарівної сили мистецтва деякі захворювання.

Читать далее...

Високі і низькі цінності

Високі і низькі цінності


Якщо потреби високого рівня, то це радість спілкування з друзями, якісні книги, твір мистецтва. Якщо потреби нижче, то це тачка, дачка, дівки і пиво.

Читать далее...
< сюда  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 31  туда >
Copyright © 2012-2017 при копіюванні матеріалів посилання на джерело обов'язкове