статті » Страница 10 » Mortal-Людина

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК І ПОЛІТИКА

Для Василя Стефаника політика не була головною сферою зацікавлень. Був у самому центрі віденської політики, але відігравав там радше роль авторитету серед видатніших від нього депутатів. Політика була іншим його життям, може навіть тлом іншого життя, завдяки якому він розвивав свою прекрасну літературну творчість.

Для Василия Стефаника политика не была главной сферой его интересов. Был в самом центре венской политики, но играл там скорее роль авторитета среди более выдающихся депутатов. Политика была другой его жизнью, даже фоном другой жизни, благодаря которой он развивал свое прекрасное литературное творчество.

For Vasyl Stefanyk, politics were not his main area of interest. He was at the centre of Viennese poli- tics, but played the role of an authority among more talented deputies. Politics were his other life, maybe even the background of his other life, thanks to which he developed his excellent literary works.

Читать далее...

УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ НАМІСНИКА ГАЛИЧИНИ МІХАЛА БОБЖИНСЬКОГО (1908-1913 рр.)

Розглянуто діяльність намісника Галичини Міхала Бобжинського (1908-1913) щодо полагодження складних українсько-польських взаємин. Відзначено, що в історіографії склався достатньо котраверсійний образ намісника. Його реформаторська політика наштовхнулася на спротив Костелу і правих сил.

Рассмотрено деятельность наместника Галиции Михала Бобжинского (1908-1913), который задался целью сгладить сложные украинско-польские отношения. Отмечено, что в историографии сложился достаточно контраверсионный образ наместника. Его реформаторская политика встретила противодействие со стороны Костела и правых сил.

There were considered activities of the governor of Galicia Michael Bobrzynski (1908-1913) on the resolution of difficult Ukrainian-Polish relations. It was noted that in historiography emerged quite controversial image of the governor. His Reformed politics ran in opposition to Catholic and right-wing forces.

Читать далее...

ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ Р. ДМОВСЬКОГО ЩОДО ВИРІШЕННЯ «УКРАЇНСЬКОГО ПИТАННЯ»

ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ Р. ДМОВСЬКОГО ЩОДО ВИРІШЕННЯ «УКРАЇНСЬКОГО ПИТАННЯ»


Розглянуто політичні погляди лідера польської націонал-демократичної партії Р. Дмовського. Особлива увага приділена дослідженню ролі і місця українського питання в інкорпоративістській концепції формування території Польської держави, засновником якої був Р. Дмовський. Обґрунтовано висновок щодо повної безпідставності ідей української державності в політичній конце пції Р. Дмовського.

Рассмотрены политические взгляды лидера польской национал-демократической партии Р. Дмовского. Особое внимание уделено исследованию роли и места украинского вопроса в «инкорпоративной» концепции формирования территории Польского государства, основателем которой был Р. Дмовский. Обосновано вывод о полной беспочвенности идей украинской государственности в политической концепции Р. Дмовского.

Political views of the Polish National Democratic Party leader R. Dmowski are considered in the ar- ticle. Special attention is paid to the research of role and place of the Ukrainian question in Dmowski’s concept of Incorporation of the Polish state territory formation. A conclusion of total groundlessness of Ukrainian statehood idea in R. Dmowski political concept is made.

Читать далее...

ВПЛИВ І. Г. ХАРИТОНЕНКА НА РОЗВИТОК ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

ВПЛИВ І. Г. ХАРИТОНЕНКА НА РОЗВИТОК ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ


Проаналізовано особливості розвитку цукрової промисловості Росії та України в другій половині XIX ст., вплив І. Г. Харитоненка на економічний розвиток цукрової промисловості Російської імперії.

Проанализировано особенности развития сахарной промышленности России и Украины во второй половине XIX в., влияние И. Г. Харитоненко на экономическое развитие сахарной промышленности Российской империи.

The author analyzes the characteristics of the sugar industry in Russia and Ukraine in the second half XIX c., the impact of I. G. Kharytonenko on the economic development of the sugar industry of the Russian Empire.

Читать далее...

Нові закони: що зміниться в житті українців з 1 вересня 2013?

Нові закони: що зміниться в житті українців з 1 вересня 2013?


Якщо школярів 1 вересня чекають нові предмети і підручники, то всю країну - відразу кілька нових законів, які суттєво вплинуть на життя українців.

Найважливіша постанова, прийнята Нацбанком, "Про встановлення граничної суми готівкових розрахунків", що складається з двох пунктів, один з яких стосується бізнесу, інший - потенційних покупців квартир і дорогих авто. Бізнесу НБУ обмежив можливість розрахунків між собою налом суму не більше 10 тисяч гривень протягом одного дня; до речі, це обмеження стосується і підприємців, так що ті, хто отримує зарплату, значачись "спрощенцями", тепер у разі перевищення 10-тисячного порогу отримуватимуть її частинами.

Читать далее...

ФЕДІР ВАСИЛЬОВИЧ ТАРАНОВСЬКИЙ: ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЕМІГРАЦІЇ

Проведена реконструкція життя і діяльності визначного правознавця Ф.В. Тарановського у 1916‐1920 років. Розглянуті психологічні і соціально‐економічні чинники, які вплинули на його вибір від’їхати «на еміграцію». З’ясована та уточнена хронологія подій життя Ф.В. Тарановського у вказаному періоді.

Проведена реконструкция жизни и деятельности выдающегося правоведа Ф.В. Тарановского в 1916‐1920 годов. Рассмотрены психологические и социально‐экономические факторы, повлиявшие на его решение уехать в эмиграцию. Выяснена и уточнена хронология событий в жизни Ф.В. Тарановского этого периода.

The reconstruction of life and work of an outstanding jurist F.V Taranovskіy in 1916‐1920 is performed. The psychological and socio‐economical factors that influenced on his decision to go into exile were considered. The F.V. Taranovskіy life events chronology during this period was clarified and refined.

Читать далее...

УКРАЇНСЬКЕ ПРИЧОРНОМОР’Я XVІІІ – ПОЧАТКУ ХІХ ст. У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІСТОРІЇ

Рецензія на книгу: Середа О. Сілістрінсько-Очаківський еялет у XVІІІ – на початку ХІХ ст.: Адміністративно-територіальний устрій, поселення та населення в Північно-Західному Причорномор’ї (Софія, 2009)

Читать далее...

І.Ф. КУРАС: ВИДАТНИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ І ПОЛІТОЛОГ‐ПРАКТИК

Коректне розуміння державотворчих процесів сучасної України об’єктивно неможливе без глибокого вивчення історичного досвіду попередніх поколінь, який сформувався завдяки діяльності конкретних постатей. Яскравим прикладом цього є життєвий і творчий спадок представника прогресивної історичної думки – І.Ф. Кураса – історика, етнополітолога, українознавця, особистості з великої букви. Саме наявність таких особистостей є головним чинником здатності нації формувати своє майбутнє, виходячи зі своїх власних інтересів.

Корректное понимание государственных созидательных процессов современной Украины объективно невозможно без глубокого изучения исторического опыта предыдущих поколений, который сформировался благодаря деятельности конкретных фигур. Ярким примером этого является жизненное и творческое наследство представителя прогрессивной исторической мысли – И.Ф. Кураса – историка, етнополитолога, украиноведа, личности с большой буквы. Именно наличие таких личностей является главным фактором способности нации формировать свое будущее, исходя из своих личных интересов.

The correct understanding of the state creative processes in modern Ukraine is objectively impossible without deep studying of former generations’ historical experience that is formed due to the particular figures activity. The vivid example of it is the vital and the creative inheritance of a progressive historical thought representative– I.F. Kuras, a historian, ethnopolitical, Ukrainian, a personality of a first letter. Just presence of such personality is a main factor of nation’s ability to form its own interests.

Читать далее...

Еволюція космосу і людини. частина ІІ

Семерічний склад ЛЮДИНИ

Людина складається з семи частин матерії різної щільності. З цих семи частин зрима тільки одна частина - наше фізичне, щільне тіло. Решта шість частин звичайним фізичним почуттям недоступні. Є люди, так звані ясновидці, які, залежно від ступеня свого духовного розвитку, бачать одну або декілька інших частин. Які ж ці частини?

Читать далее...

Еволюція космосу і людини. частина І

Ось людина! Скільки мільйонів років знадобилося природі, щоб людина досягла даної щаблі еволюції. І якої тривалості еволюція передувала того часу, коли людина стала людиною.

Скільки часу знадобилося духо-монаді, щоб наділити себе в видиму форму хоча б первинної клітини? І де ж кінець еволюції людини? І початок і кінець стикаються з Безмежністю. Так само вічна і матерія, що виявляється у вічній зміні форм свого вираження. Безмежність у всьому, і все є вираз Безмежності в розрізі часу даного моменту; час, початок і кінець якого неможливо визначити.

Читать далее...
< сюда  1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  туда >
Copyright © 2012-2016 при копіюванні матеріалів посилання на джерело обов'язкове