БОРОТЬБА ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ТА ВИРІШЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ВИМОГ

У статті на основі аналізу здобутків історіографії та джерельної бази досліджено особливості боротьби за збереження незалежності Польської республіки у 1918–1921 рр. Вивчено погляди Р. Дмовського та Ю. Пілсудського щодо задоволення територіальних вимог на східних територіях. Окреслено еволюцію політики провідних європейських держав щодо територіального розмежування: від підтримки польських претензій до поступового стримування польських територіальних апетитів. З’ясовано, що послідовно польські територіальні інтереси захищала Франція. Особливу увагу приділено процесу дипломатичного та військового протистояння Польщі з радянською Росією у визначенні державних кордонів. Охарактеризовано силове встановлення влади польського уряду на західноукраїнських територіях, проаналізовано особливості військової експансії поляків до білоруських та литовських земель у 1919–1920 рр.

БОРЬБА ЗА СОХРАНЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ВТОРОЙ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ И РЕШЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ (НОЯБРЬ 1918 – МАРТ 1921 гг.)

В статье на основании анализа достижений историографии и источниковой базы исследованы особенности борьбы за сохранение независимости Польской республики в 1918–1921 гг. Изучены взгляды Р. Дмовского и Ю. Пилсудского по решению территориальных требований на восточных территориях. Определена эволюция политики ведущих европейских государств по территориальному разграничению от поддержки польских претензий к постепенному сдерживанию польских территориальных аппетитов. Выяснено, что последовательно польские территориальные интересы защищала Франция. Особое внимание уделено процессу дипломатического и военного противостояния Польши с Советской Россией в определении государственных границ. Охарактеризованы силовое установление власти польского правительства на западно-украинских территориях, проанализированы особенности военной экспансии поляков к белорусским и литовским земель в 1919–1920 гг.

STRUGGLE OF PRESERVING THE INDEPENDENCE OF THE SECOND POLISH REPUBLIC AND THE SOLVING OF TERRITORIAL CLAMS (NOVEMBER 1918 – MARCH 1921)

The article is based on analysis of the achievements of historiography and source base of the features of the struggle for the preservation of the independence of the Polish Republic in 1918–1921. Studied views of R. Dmowski and J. Pilsudski to meet the local requirements of the eastern territories. Outlined evolution of leading European states on territorial separation from support Polish claims to the gradual containment of Polish territorial appetites. It was found that consistently Polish territorial interests protected France. Particular attention is paid to the process of diplomatic and military confrontation in Poland with Soviet Russia in defining the frontiers. Characterized forceful installation of power of the Polish government in Western territories, the peculiarities of military expansion of Poles in Belarus and Lithuanian lands in 1919–1920.

Читать далее...

Як очікуючи дива, самі українці втрачають свою удачу

Як очікуючи дива, самі українці втрачають свою удачу


Ті, хто народився в радянський час пам'ятають філософію життя звичайних громадян. Вона полягає в одному дуже простому слові – чекати. Чекай, працюй, не висовуйся і тебе помітять. Чекай і рано чи пізно «держава дасть» тобі житло. Чекай і в кінці життя отримаєш «хорошу пенсію». Чекай, і все зміниться, буде краще. Якщо краще не ставало — значить погано чекав. Ну або вороги постаралися — вискочки, які тебе випередили. Вони — породження зла – не хотіли чекати і щось робили.

Читать далее...

Життєві цінності

Життєві цінності


На відміну від декларованих цінностей, життєві цінності - цінності людини, реально організують його життя. Людина може вибирати свої цінності, але якщо він їх обрав, вони стають над ним і він їм підпорядковується. Цінності схожі на правила, і те й інше є сукупність приписів, але якщо правила людина іноді хоче обійти, то життєві цінності - це правила, внутрішньо обов'язкові для людини, це те, за чим людина стежить сама і чого змінити не може.

Читать далее...

ПРИЧЕТНІСТЬ КАТОЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТВА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ДО ЛІБЕРАЛЬНОГО ТА РЕВОЛЮЦІЙНО-ДЕМОКРАТИЧНОГО РУХІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ

Спираючись на архівні документи та наукову літературу, досліджено проблему участі римо-католицького кліру в ліберальному та революційно-демократичному рухах у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть.

Используя архивные документы и научную литературу, исследовано проблему участия римско-католического клира в либеральном и революционно-демократическом движениях во второй половине ХІХ – начале ХХ веков.

Basing on the archives documents and scientific literature, author of this article investigates the participation problem of the Rome-Catholic clergy in the liberal and revolutionary-democratic movements on the Right-bank Ukraine in the late ХІХ – early ХХ century.

Читать далее...

ЕТНОКОНФЕСІЙНІ СТОСУНКИ У СТАНИСЛАВІВСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ ЗА ЗВІТАМИ СТАНІСЛАВСЬКОГО ВОЄВОДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ І ПОВІТОВИХ СТАРОСТВ (1930-1935 рр.)

На основі аналізу звітів місцевих органів влади Станиславівського воєводства досліджено етноконфесійні процеси в краї. Встановлено фактори, які визначали особливості відносин всередині та між етноконфесійними спільнотами воєводства. Показано ставлення етноконфесійних груп до національної і релігійної політики Польщі.

На основе анализа отчетов местных органов власти Станиславовского воеводства исследовано этноконфессиональные процессы в крае. Установлено факторы, которые определяли особенности отношений внутри и между этноконфессиональными сообществами воеводства. Показано отношение этноконфессиональных групп к национальной и религиозной политике Польши.

On basis the analysis of the accounts of local authorities Stanislaviv voivodeship are investigated local ethnic-confessional processes. Are established factors which defined the peculiarities of relations in- side and between ethnic-confessional association voivodeship. Is shown the attitude of ethnic-confessional groups to national and religious policy Poland.

Читать далее...

КОНТАКТИ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ З НОВОРОСІЙСЬКОЮ ГУБЕРНІЄЮ (В КОНТЕКСТІ АНЕКСІЇ КРИМУ)

Кючук-Кайнарджийський мирний договір відкрив Російській імперії вихід до Чорного моря і створив передумови для приєднання у 1783 році Криму. Інтереси Росії до певної міри розходилися з позицією Речі Посполитої. Разом із тим, вищі посадові особи двох держав намагалися налагодити тісні контакти між собою. Важливим пунктом у цих взаєминах став Херсон.

Кючук-Кайнарджийський мирный договор открыл Российской империи выход к Черному морю и создал предпосылки к присоединению в 1783 году Крыма. Интересы России в определенной мере расходились с позицией Речи Посполитой. Вместе с тем, высшие должностные лица двух государств пытались установить тесные контакты между собой. Важным пунктом в этих отношениях стал Херсон.

The Treaty of Küçük Kaynarca gave to Russian Empire outlets to the Black Sea and created conditions for Crimea annexation in 1783. Russia’s interests to some extent were differ with those of the Commonwealth. However, senior officials of the two countries tried to establish close contact with each other. An important point in these relations became Kherson.

Читать далее...

ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОМУ РЕГІОНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Проаналізовано основні напрями діяльність членів польських партій і громадських організацій на Півдні України на початку ХХ ст. Висвітлено діяльність польських соціалістичних сил у регіоні. Охарактеризовано вплив польських громадських організацій на розвиток національної самосвідомості поляків Півдня України.

Проанализировано основные направления деятельности членов польских партий и общественных организаций на Юге Украины в начале ХХ в. Освещено деятельность польских социалистических сил в регионе. Охарактеризовано влияние польских общественных организаций на развитие национального самосознания поляков Юга Украины.

General trends of the activity of Polish political parties and public organizations in the South of Ukraine at the beginning XX century have been analyzed. The activity of the Polish socialist entities has been described. The influence of Polish social organizations on the process of the development of Pole's national consciousness in the South of Ukraine has been characterized.

Читать далее...

ЗНАЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГЕРЦОГА РІШЕЛЬЄ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

Розглянуто особливості розвитку Північного Причорномор’я кінця XVIII – початку XIX ст. і роль А. Е. де Рішельє в процесі його становлення. Визначено основні досягнення, що були зроблені в цей період. Підкреслено той факт, що талановита діяльність і вміння працювати на перспективу забезпечили умови для інтенсивного розвитку південних міст України та створили умови для отримання вигідних сільськогосподарських угідь та зручних торгівельних портів.

Рассмотрено особенности развития Северного Причерноморья конца XVIII – начала XIX в. и роль А. Э. де Ришелье в процессе его становления. Определено основные достижения, которые были сделаны в этот период. Подчеркнуто тот факт, что талантливая деятельность и умение работать на перспективу обеспечили условия для интенсивного развития южных городов Украины и создали условия для получения выгодных сельскохозяйственных угодий и удобных торговых портов.

The article describes the development of Northern Black sea region in the end of the XVIII – beginning of the XIX centuries due to the A. Richelieu’s in fluency the foundation. The main achievements of this historical period are defined. The author attracts attention to the fact that talented and perspective work led to the intensive growth of southern cities of Ukraine and gave the opportunity to gain perfect agricultural fields and profitable merchant ports.

Читать далее...

РОЗВИТОК ВИНОГРАДАРСТВА У НІМЦІВ КРИМУ в 1804-1941 рр.

Стаття присвячена вивченню розвитку виноградарства та виноробства у німців Криму. Проаналізовано особливості закладки виноградників і динаміку їх поширення, показано місце виноградарства в системі господарювання німців.

Статья посвящена изучению развития виноградарства и виноделия у немцев Крыма. Проанализированы особенности закладки виноградников и динамика их распространения, показано место виноградарства в системе хозяйствования немцев.

This paper is devoted to the study of viniculture and winegrowing of the Crimean Germans. The particular features of laying vineyards and dynamics of their distribution are analyzed, the place of viniculture in the German economic system is shown.

Читать далее...

ІТАЛІЙСЬКА КОЛОНІЗАЦІЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я у ХІІІ – ХІV ст.

Розглянуто проблему утворення італійських колоній в Причорномор’ї протягом ХІІІ ст. У другій половині ХІІІ ст. вихідці з Генуї та Венеції почали утверджуватися у кримських містах – Кафі, Солдайї та ін. Цей процес перебував у залежності від політики золотоординських ханів, яким тоді належав Крим, та у протистоянні Генуї, Венеції та Пізи.

Рассмотрено проблему образования итальянских колоний в Причерноморье в течении ХІІІ в. Во второй половине ХІІІ в. выходцы из Генуи и Венеции начали обосновываться в крымских городах – Каффе, Солдайе и др. Этот процесс находился в зависимости от политики золотоордынских ханов, которым тогда принадлежал Крым, и в противостоянии Генуи, Венеции и Пизы.

In the article the author learns the problem of creation of the Italian colonies in the Northern Black Sea region during XIII centuries. Italian republics Genua and Venetia played the main role in this process. In the second half of XIII century people springing from Genua and Venetia settled up in a few Crimea cities: Kaffa, Soldaia and others. The process depended on politics led by Khans of Golden Orda who kept Crimea totally in their power, and on Genua’s, Venetia’s and Piza’s confrontation.

Читать далее...
< сюда  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13  туда >
Copyright © 2012-2017 при копіюванні матеріалів посилання на джерело обов'язкове